10 ways to say "I don't know" in English

https://i.ytimg.com/vi/KOUxYQfCE04/default.jpg 2013-12-09T13:22:00-08:00

10 ways to say "I don't know" in English

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

10 ways to say 4:05[id]http://www.youtube.com/watch?v=KOUxYQfCE04[/id]

Bình luận