Common English Errors: I or me? She or her? They or them?

https://i.ytimg.com/vi/RoHCUX5P0ow/default.jpg 2013-12-09T13:25:00-08:00

Common English Errors: I or me? She or her? They or them?

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Common English Errors: I or me? She or her? They or them?4:32[id]http://www.youtube.com/watch?v=RoHCUX5P0ow[/id]

Bình luận