Conversation Skills - How to keep a conversation going

https://i.ytimg.com/vi/gw5bkBk0gz4/default.jpg 2013-12-09T14:04:00-08:00

Conversation Skills - How to keep a conversation going

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Conversation Skills - How to keep a conversation going7:22[id]http://www.youtube.com/watch?v=gw5bkBk0gz4[/id]

Bình luận