Conversation Skills - Learn new words and keep a conversation going!

https://i.ytimg.com/vi/MBbAjOrMQB8/default.jpg 2013-12-09T14:00:00-08:00

Conversation Skills - Learn new words and keep a conversation going!

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Conversation Skills - Learn new words and keep a conversation going!9:56[id]http://www.youtube.com/watch?v=MBbAjOrMQB8[/id]

Bình luận