English Grammar: Conditional & Imaginary - IF, WILL, WOULD, WERE

https://i.ytimg.com/vi/g9WO5iZsDn0/default.jpg 2013-12-09T13:50:00-08:00

English Grammar: Conditional & Imaginary - IF, WILL, WOULD, WERE

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

English Grammar: Conditional & Imaginary - IF, WILL, WOULD, WERE8:27[id]http://www.youtube.com/watch?v=g9WO5iZsDn0[/id]

Bình luận