English Grammar - DO & MAKE - "Did you make your bed?"

https://i.ytimg.com/vi/ehqjPu3DQGg/default.jpg 2013-12-09T13:54:00-08:00

English Grammar - DO & MAKE - "Did you make your bed?"

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

English Grammar - DO & MAKE - 3:38[id]http://www.youtube.com/watch?v=ehqjPu3DQGg[/id]

Bình luận