English Grammar - Gerund or Infinitive? ('I like swimming' or 'I like to swim'?)

https://i.ytimg.com/vi/zPzjJHKyNwc/default.jpg 2013-12-09T14:04:00-08:00

English Grammar - Gerund or Infinitive? ('I like swimming' or 'I like to swim'?)

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

English Grammar - Gerund or Infinitive? ('I like swimming' or 'I like to swim'?)6:06[id]http://www.youtube.com/watch?v=zPzjJHKyNwc[/id]

Bình luận