English Grammar - Prepositions to say where you live: AT, ON, IN

https://i.ytimg.com/vi/3957TbatjPg/default.jpg 2013-12-09T13:22:00-08:00

English Grammar - Prepositions to say where you live: AT, ON, IN

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

English Grammar - Prepositions to say where you live: AT, ON, IN6:20[id]http://www.youtube.com/watch?v=3957TbatjPg[/id]

Bình luận