English Vocabulary - First name? Given name? Forename? What's your name?

https://i.ytimg.com/vi/SO7i5DrmjY4/default.jpg 2013-12-09T13:25:00-08:00

English Vocabulary - First name? Given name? Forename? What's your name?

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

English Vocabulary - First name? Given name? Forename? What's your name?5:16[id]http://www.youtube.com/watch?v=SO7i5DrmjY4[/id]

Bình luận