Getting a job - How to talk about your education

https://i.ytimg.com/vi/4DgqLzy_CgY/default.jpg 2013-12-09T13:25:00-08:00

Getting a job - How to talk about your education

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Getting a job - How to talk about your education7:09[id]http://www.youtube.com/watch?v=4DgqLzy_CgY[/id]

Bình luận