Grammar - Giving Advice - SHOULD, OUGHT TO, HAD BETTER

https://i.ytimg.com/vi/00k85ENbak4/default.jpg 2013-12-09T14:11:00-08:00

Grammar - Giving Advice - SHOULD, OUGHT TO, HAD BETTER

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Grammar - Giving Advice - SHOULD, OUGHT TO, HAD BETTER7:10[id]http://www.youtube.com/watch?v=00k85ENbak4[/id]

Bình luận