Grammar: When to use "bad" and "badly" in English

https://i.ytimg.com/vi/n_INbSgEJDY/default.jpg 2013-12-09T14:09:00-08:00

Grammar: When to use "bad" and "badly" in English

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Grammar: When to use 6:55[id]http://www.youtube.com/watch?v=n_INbSgEJDY[/id]

Bình luận