How slang is "made" in English - bad-ass, wicked, deadly, sick

https://i.ytimg.com/vi/k8kd-_4TenY/default.jpg 2013-12-09T14:00:00-08:00

How slang is "made" in English - bad-ass, wicked, deadly, sick

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

How slang is 7:40[id]http://www.youtube.com/watch?v=k8kd-_4TenY[/id]

Bình luận