How to use NO & NOT in English

https://i.ytimg.com/vi/if-Ck-cxm-w/default.jpg 2013-12-09T13:45:00-08:00

How to use NO & NOT in English

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

How to use NO & NOT in English10:48[id]http://www.youtube.com/watch?v=if-Ck-cxm-w[/id]

Bình luận