IELTS Reading strategies: True, False, Not Given

https://i.ytimg.com/vi/cNyLs7YWFL8/default.jpg 2013-12-09T13:30:00-08:00

IELTS Reading strategies: True, False, Not Given

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

IELTS Reading strategies: True, False, Not Given15:44[id]http://www.youtube.com/watch?v=cNyLs7YWFL8[/id]

Bình luận