'Put' in Phrasal Verbs - put down, put back, put off, put up

https://i.ytimg.com/vi/J5ozNR6f9Ow/default.jpg 2013-12-09T14:10:00-08:00

'Put' in Phrasal Verbs - put down, put back, put off, put up

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

'Put' in Phrasal Verbs - put down, put back, put off, put up9:42[id]http://www.youtube.com/watch?v=J5ozNR6f9Ow[/id]

Bình luận