Master Modals with the SEAM Method, Part 3 -- Preference & Opinion

https://i.ytimg.com/vi/PgNeK6uffAo/default.jpg 2013-12-09T13:43:00-08:00

Master Modals with the SEAM Method, Part 3 -- Preference & Opinion

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Master Modals with the SEAM Method, Part 3 -- Preference & Opinion7:28[id]http://www.youtube.com/watch?v=PgNeK6uffAo[/id]

Bình luận