Speaking English - Say, Tell, Hear, Listen - How to use them correctly

https://i.ytimg.com/vi/GF1YcMrRxao/default.jpg 2013-12-09T13:50:00-08:00

Speaking English - Say, Tell, Hear, Listen - How to use them correctly

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Speaking English - Say, Tell, Hear, Listen - How to use them correctly9:49[id]http://www.youtube.com/watch?v=GF1YcMrRxao[/id]

Bình luận