Speaking English - Saying Hello and Goodbye, formally and informally

https://i.ytimg.com/vi/bixg6QUNHDg/default.jpg 2013-12-09T13:50:00-08:00

Speaking English - Saying Hello and Goodbye, formally and informally

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Speaking English - Saying Hello and Goodbye, formally and informally5:52[id]http://www.youtube.com/watch?v=bixg6QUNHDg[/id]

Bình luận