Speculation in the Present - MUST, HAS TO, HAS GOT TO

https://i.ytimg.com/vi/LXCpMzgH2BE/default.jpg 2013-12-09T14:10:00-08:00

Speculation in the Present - MUST, HAS TO, HAS GOT TO

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Speculation in the Present - MUST, HAS TO, HAS GOT TO6:11[id]http://www.youtube.com/watch?v=LXCpMzgH2BE[/id]

Bình luận