"I stopped smoking" or "I stopped to smoke"?

https://i.ytimg.com/vi/kexNA1nH-IQ/default.jpg 2013-12-09T13:31:00-08:00

"I stopped smoking" or "I stopped to smoke"?

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

8:56[id]http://www.youtube.com/watch?v=kexNA1nH-IQ[/id]

Bình luận