TO or FOR? Prepositions in English

https://i.ytimg.com/vi/E3gvjrh5_TY/default.jpg 2013-12-09T13:38:00-08:00

TO or FOR? Prepositions in English

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

TO or FOR? Prepositions in English9:17[id]http://www.youtube.com/watch?v=E3gvjrh5_TY[/id]

Bình luận