Using the Future Tense in Conversation - English Grammar

https://i.ytimg.com/vi/JfpBiVFqtrs/default.jpg 2013-12-09T13:26:00-08:00

Using the Future Tense in Conversation - English Grammar

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Using the Future Tense in Conversation - English Grammar7:57[id]http://www.youtube.com/watch?v=JfpBiVFqtrs[/id]

Bình luận