Vocabulary - though, although, even though, despite, in spite of

https://i.ytimg.com/vi/nX8N9RiGCZg/default.jpg 2013-12-09T13:39:00-08:00

Vocabulary - though, although, even though, despite, in spite of

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Vocabulary - though, although, even though, despite, in spite of9:05[id]http://www.youtube.com/watch?v=nX8N9RiGCZg[/id]

Bình luận