When to use 'THE' with country names

https://i.ytimg.com/vi/8rH3dHFXsjU/default.jpg 2013-12-09T14:09:00-08:00

When to use 'THE' with country names

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

When to use 'THE' with country names4:02[id]http://www.youtube.com/watch?v=8rH3dHFXsjU[/id]

Bình luận