Writing - Misplaced Modifiers

https://i.ytimg.com/vi/Qu5pvwL9u4Q/default.jpg 2013-12-18T18:52:00-08:00

Writing - Misplaced Modifiers

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Writing - Misplaced Modifiers9:40[id]http://www.youtube.com/watch?v=Qu5pvwL9u4Q[/id]

Bình luận