Writing - Passive verbs with 'that' clauses - "It is thought that..."

https://i.ytimg.com/vi/_cc934JRr6I/default.jpg 2013-12-09T14:09:00-08:00

Writing - Passive verbs with 'that' clauses - "It is thought that..."

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Writing - Passive verbs with 'that' clauses - 6:13[id]http://www.youtube.com/watch?v=_cc934JRr6I[/id]

Bình luận